കേരള നിയമസഭ

കേരള നിയമസഭ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ

 • കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയാണ് കേരള നിയമസഭ.
 • 140 നിയമസഭാമണ്ഡലങ്ങൾ.
 • 1 ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി.
 • ആകെ 141 അംഗങ്ങൾ.
 • ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിക്ക് സഭയിൽ വോട്ടവകാശം ഇല്ല.
 •  നിയമസഭാ സാമാജികർ ചേർന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്പീക്കർ ആണ് സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ.
 • അഞ്ചു വർഷമാണ് നിയമസഭയുടെ കാലാവധി.
 • പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ സഭ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള അധികാരം ഗവർണ്ണർക്കുണ്ട്.
 • 1957 മാർച്ച് 16ന് ഒന്നാം കേരള നിയമസഭ ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്നത്.
 •  ഒന്നാം കേരള നിയമസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് 1957 ഫെബ്രുവരി 28നായിരുന്നു.
 •  കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭ 1957 ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് സത്യപ്രതിജ്ഞ   ചെയ്തു.
 • ബാലറ്റ് പേപ്പറിലൂടെ അധികാരത്തിൽ വന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയായിരുന്നു ഇത്. 

ഒന്നാം കേരള നിയമസഭ പ്രധാന അംഗങ്ങൾ.

മന്ത്രിമാരും വകുപ്പുകളും
 
ക്രമം മന്ത്രിയുടെ പേര് വകുപ്പുകൾ
1 ഇ.എം.എസ്‌. നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌ മുഖ്യമന്ത്രി
2 സി. അച്യുതമേനോൻ ധനകാര്യം
3 ടി.വി. തോമസ്‌ ഗതാഗതം, തൊഴിൽ
4 കെ.സി. ജോർജ്ജ്‌ ഭക്ഷ്യം, വനം
5 കെ.പി. ഗോപാലൻ വ്യവസായം
6 ടി.എ. മജീദ് പൊതുമരാമത്ത്‌
7 പി.കെ. ചാത്തൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം
8 ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസം, സഹകരണം
9 കെ.ആർ. ഗൗരിയമ്മ റവന്യൂ, ഏക്സൈസ്‌
10 വി.ആർ. കൃഷ്ണയ്യർ അഭ്യന്തരം, നിയമം, വിദ്യുച്ഛക്തി
11 എ.ആർ മേനോൻ ആരോഗ്യം

Leave a Reply