എൽ.ഡി.സി മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങൾ / ആവർത്തന ചോദ്യങ്ങൾ

അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപത്തിൻറെ പ്രധാന കാരണം

കുരുമുലകിൻറെ വ്യാപാരക്കുത്തക ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്വന്തമാക്കിയത്

ബ്രിട്ടീഷുകാരും ആറ്റിങ്ങൽ നിവാസികളും തമ്മിൽ അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം നടന്ന വർഷം

1697

കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപം ഏതായിരുന്നു

ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം

ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടക്കുമ്പോൾ വേണാട്ടിലെ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു

ആദിത്യവർമ

ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷം

1721 ഏപ്രിൽ 15

പൈച്ചിരാജയെന്നും കൊട്ട്യോട്ട് രാജയെന്നും ബ്രിട്ടീഷ് രേഖകളിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് ഭരണാധികാരിയെയാണ്

പഴശ്ശിരാജ

പഴശ്ശിരാജയുടെ യഥാർഥനാമം എന്തായിരുന്നു

കോട്ടയം കേരളവർമ പഴശ്ശിരാജ

ഒന്നാം പഴശ്ശിവിപ്ലവം നടന്ന കാലഘട്ടം

1793-1797

ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൻറെ പ്രധാന കാരണം

ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായ നികുതി നിയമം

ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പഴശ്ശിരാജയ്ക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും ഇടനിലക്കാരനായി നിന്നത് ഏത് രാജാവാണ്

ചിറയ്ക്കൽ രാജാവ്

രണ്ടാം പഴശ്ശിവിപ്ലവം നടന്ന കാലഘട്ടം

1800-1805

രണ്ടാം പഴശ്ശിവിപ്ലവത്തിൻറെ പ്രധാന കാരണം

ബ്രിട്ടീഷുകാർ വയനാട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്

രണ്ടാം പഴശ്ശിവിപ്ലവത്തിൽ പഴശ്ശി സൈന്യത്തെ നയിച്ച കുറിച്യരുടെ നേതാവ്

ലയ്ക്കൽ ചന്തു

പഴശ്ശിരാജയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിയമിച്ച 1200 പോലീസുകാരടങ്ങിയ പ്രെത്യേക സേന ഏതുപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു

ോൽക്കാർ

രണ്ടാം പഴശ്ശിവിപ്ലവസമയത്തെ തലശ്ശേരിയിലെ സബ് കളക്ടർ ആരായിരുന്നു

തോമസ് ഹാർവെ ബാബർ

പഴശ്ശി സ്മാരകം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്

മാനന്തവാടി (വയനാട്)

കുറിച്യർ കലാപം ആരംഭിച്ച വർഷം

1812 മാർച്ച്

കുറിച്യർ കലാപത്തിൻറെ പ്രധാന കാരണം എന്തായിരുന്നു

ബ്രിട്ടീഷുകാർ കുറിച്യരുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുകയും അവരുടെ പരമ്പരാഗത കൃഷിരീതിയായ വെട്ടിച്ചുട്ടുകൃഷിക്ക് അനുമതി നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു.

കുറിച്യർ കലാപത്തിൻറെ പ്രധാന നേതാവ് ആരായിരുന്നു

രാമനമ്പി (രാമമൂപ്പൻ)

കുറിച്യർ കലാപത്തിൻറെ മുദ്രാവാക്യം എന്തായിരുന്നു

വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ പുറത്താക്കുക

ബ്രിട്ടീഷുകാർ കുറിച്യർ കലാപം അടിച്ചമർത്തിയ വർഷം

1812 മേയ്

തിരുവിതാംകൂറിലെ കർഷകരുടെ മാഗ്നാകാർട്ട എന്നറിയപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം ഏതായിരുന്നു

പണ്ടാരപ്പാട്ടം വിളംബരം

പണ്ടാരപ്പാട്ടം വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച വർഷം

1865

പണ്ടാരപ്പാട്ടം വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി

ആയില്യം തിരുനാൾ

തിരുവിതാംകൂർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൌൺസിൽ നിലവിൽവരുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു

ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ

തിരുവിതാംകൂർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൌൺസിലിൻറെ ആദ്യയോഗം നടന്നത് എന്നായിരുന്നു

1888 ഓഗസ്റ്റ് 23

തിരുവിതാംകൂറിലെ പ്രഥമ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൌൺസിലിലെ ആകെ അംഗങ്ങൾ എത്രയായിരുന്നു

8 (ഔദ്യോഗികം-6, അനൌദ്യോഗികം-2)

ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭ നിലവിൽവന്ന വർഷം

1904

ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയുടെ പ്രഥമയോഗം 1904 ഒക്ടോബർ 22 ന് നടന്നതെവിടെ

വി.ജെ.ടി ഹാൾ (തിരുവന്തപുരം)

തിരുവന്തപുരത്തെ വിക്ടോറിയ ജൂബിലി ടൌൺ ഹാളിനെ (വി.ജെ.ടി ഹാൾ) ഏത് നവോത്ഥാന നായകൻറെ പേരിലാണ് പുനർനാമകരണം ചെയ്തത്

അയ്യങ്കാളി

ഗുരുക്കൻമാരുടെ ഗുരു എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ ആരായിരുന്നു

തൈക്കാട് അയ്യാ

തൈക്കാട് അയ്യായുടെ ജന്മസ്ഥലം ഏതായിരുന്നു

കലപുരം (തമിഴ്നാട്)

തൈക്കാട് അയ്യായുടെ യഥാർഥ നാമം

സുബ്ബരായൻ

തൈക്കാട് അയ്യാഗുരു സ്വീകരിച്ച നാമം ഏതായിരുന്നു

ശിവരാജയോഗി അയ്യാ സ്വാമികൾ

തൈക്കാട് അയ്യയെ യോഗ അഭ്യസിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു

സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമി

മനോന്മണീയം സുന്ദരൻപിള്ളയുടെ സഹായത്തോടെ തൈക്കാട് അയ്യാഗുരു സ്ഥാപിച്ച സംഘടന

ശൈവപ്രകാശസഭ

പന്തിഭോജനം സംഘടിപ്പിച്ച നവോത്ഥാനനായകൻ

തൈക്കാട് അയ്യ

എൻറെ കാശിയാത്ര എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ്

തൈക്കാട് അയ്യ

തൈക്കാട് അയ്യയുടെ സ്മരണാർഥം തിരുവനന്തപുരത്ത് തൈക്കാട് അയ്യാ സ്വാമി ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ച വർഷം

1943

തൈക്കാട് അയ്യാ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ആരാധനാമൂർത്തി

ശിവൻ

വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടെ ജന്മസ്ഥലം

സ്വാമിത്തോപ്പ് (കന്യാകുമാരി)

മുത്തുകുട്ടി എന്ന് ബാല്യകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ

വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ

ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കണ്ണാടിപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ നവോത്ഥാന നായകൻ

വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ

ശുചീന്ദ്രം ക്ഷേത്രത്തിലെ രഥത്തിൻറെ കയർ തൻറെ സഹപ്രവർത്തകരോടൊത്ത് പരസ്യമായി വലിച്ച് ആചാരലംഘനം നടത്തിയ നവോത്ഥാന നായകൻ

വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ

വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളെ അറസ്റ്റു ചെയ്ത് 110 ദിവസം ശിങ്കാരത്തോപ്പ് ജയിലിലടച്ച തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി

സ്വാതിതിരുനാൾ

ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സ്വാതിതിരുനാൾ വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയെ ജയിലിൽനിന്ന് മോചിപ്പിച്ചത്

തൈക്കാട് അയ്യ

സമത്വസമാജം സ്ഥാപിച്ചതാരാണ്

വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ

സമത്വസമാജം സ്ഥാപിതമായ വർഷം

1836

വേലചെയ്താൽ കൂലികിട്ടണം എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തിയ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ്

വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ

By JF DAS

Admin

Leave a Reply