എൽ.ഡി.സി മെയിൻ എക്ലാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങളുടെ പഠന നിലവാരം അളക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി 10 ചോദ്യങ്ങൾ വീതം അടങ്ങുന്ന നൂറിൽപരം FREE ONLINE MOCK TEST KERALA PSC FACT FILE ഒരുക്കുന്നു.

സൌജന്യ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തൂ, ഉയർന്ന റാങ്കും ജോലിയും ഉറപ്പാക്കൂ…..

DAILY FREE ONLINE MOCK TEST

LDC Main Online Mock Test-6 (Maths & English)

LDC General Knowledge Online Mock Test-1

LDC ONLINE MOCK TEST-2 (GENERAL SCIENCE)

LDC ONLINE MOCK TEST-3 (General English)

LDC ONLINE MOCK TEST-4 (General Knowledge)

PSC LDC ONINE MOCK TEST-5 (General Knowledge)

By JF DAS

Admin

Leave a Reply