ബീഗം ഹസ്രത് മഹൽ സ്കോളർഷിപ്പ് -2020

കേന്ത്ര ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രാലയം ഒൻപതാം ക്ലാസ്സ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സ് വരെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട (ക്രിസ്ത്യൻ, മുസ്ലീം, ബുദ്ധ, സിഖ്, ജൈന, പാഴ്സി ) വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബീഗം ഹസ്രത് മഹൽ സ്കോളർഷിപ്പ് -2020 ലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 9-10 ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് 5000/- രൂപയും 11-12 ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് 6000/- രൂപയുമാണ് സ്കോളർഷിപ്പ്. അപേക്ഷ ഈ മാസം 31-ന് മുൻപായി ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണം.

സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.


The mode of taking advantage of this scheme is to apply online the official website of this Begum hazratmahal scholarship is –

http:/bhmnsmaef.org/maefwebsite


This scholarship will pay the amount of rupees 5000 of students studying in 9th and 10thstandard. Amount of rupees6000 of students studying in 11th and 12th standard.

Objective of Begum Hazrat Mahal Scholarship:-


• The main objective of Begum Hazrat Mahal Scholarships to promote support, encourage and assist the girl’s students of minority community for their higher studies from class 9 to 12.
• To provide them with financial support to complete their higher education.
• The main objective of this scheme is to provide financial support with the payment of their school/ college fees and also their board/ lodging charges. This also includes their stationery/ books to those students who are not able to complete their higher education due to the lack of their financial status.

Eligibility Criteria of Begum Hazrat Mahal Scholarship:-


• The beneficiary of this scheme is the girl’s students belonging to the minority Communities that include Muslim, Christian, Buddhism, Sikh, Parsis, and Jain.
• Only the minority community girls can apply for the scholarship and that too who are studying from standard 9 to 12.
• To take benefit for this scholarship the girl student must have to attain at least 50% marks in thereQualifying exams.
• To take the benefit of the scheme the girl’s student has to been Verified by this school and the girl student has to fill the school verification form and get it signed by the principal along with the stamp and signature on their photograph.
• The annual income of the girl’s family should not be more than 2 Lakhs.
• It is being not required to send the hard copies to the authorities of this scheme.
• Only two students from per family should take the advantage of the scheme.

• Scholarship is only applicable in India not for abroad studies.
• No fees are being chargeable to fill this scholarship form.
• The scheme of the scholarship is being filled free.

Silent Features Of Begum Hazrat Mahal Scholarship:-


• This scheme is 100% government-funded.
• Amount of money transfer will be direct to the bank transfer method.
• Scholarship is being filled through online mode.
• The girl’s child belonging from the minority class can take benefit of this scheme.

Documents required for Begum Hazrat Mahal Scholarship:-


• Aadhaar Card.
• Income certificate
• School verification form
• sport size photograph
• Marksheet
• Self- declaration of the minority community.
• Bank account details.

How to apply online for Begum Hazrat Mahal Scholarship:-


Step 1:-Firstly the applicant needs to visit the Official website of the Maulana Azad Education Foundation.


Step 2:- After visiting the site on the homepage of this scheme you will see the registration option click on the register now option.


Step 3:– After the registration process now you will see the instruction appear on the screen and then you need to click on the “ proceed” option.

Step 4:- Now the applicant needs to feel the detailed information asked there on the form of the scheme.

Step 5:- After feeling the form there would be an option to upload the documents which should be self-attested upload all the documents which are mentioned above.

Step 6:– Give you all the details and now click on the submit option and the application form will be submitted.

Begum Hazrat Scholarship Online Status:-

Step 1:– Firstly the candy needs to visit the official website of the Maulana Azad Education Foundation.

Step 2:- On the Homepage, of the official website where the candidate needs to click on the “Application Status” and over there put your ID, and password.

Step 3:- There the applicant needs to enter the category of Scholarship, Identification details, and DOB and Captcha code.

Step 4:- Now click on the “view application status” option and the application will be viewed on the screen.

Points to remember:-


• The applicant has to submit her application form in physical/ hard copy by post through school or college.

• In submitting this process the applicant needs to upload all the documents in Hindi or English.

• The applicant has to submit only one form; if more than one form is applied, that will be considered as Duplicate and will be Rejected.

• No application fee to be paid by the applicant.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക് ചെയ്യുക.

http:/bhmnsmaef.org/maefwebsite

By JF DAS

Admin

Leave a Reply