1. പഠനത്തിലെ പാരിസ്ഥിതിക സിദ്ധാന്തത്തിൻറെ ഉപയോക്താവ്

റോജർ ഷാൻക്

2. താഴെ പറയുന്നവയിൽ പ്രതിക്രിയാ വ്യാപനത്തിൻറെ പ്രത്യേകതകൾ ഏവ

 • സമാഹരണം
 • ചോദ്യം ചോദിക്കൽ
 • സ്പഷ്ടീകരണം
 • ഇവയെല്ലാം

ഇവയെല്ലാം

3. ചോദ്യത്തിന് പ്രതീക്ഷിച്ച ഉത്തരം നൽകിയ കുട്ടിയെ ആധ്യാപകൻ പ്രശംസിക്കുന്നു. കൂടുതൽ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റാനുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ കുട്ടി കൂടുതൽ നന്നായി പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങുന്നു. ഇത് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു.

 • പൌരാണികാനുബന്ധനം
 • ക്രിയാപ്രസുതാനുബന്ധനം
 • ശ്രമപരാജയ സിദ്ധാന്തം
 • ഉൾക്കാഴ്ച സിദ്ധാന്തം

ക്രിയാപ്രസുതാനുബന്ധനം

4. ക്ലാർക്. ഡി ഹള്ളിൻറെ പ്രബലന സിദ്ധാന്തം അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്നത്

 • പരിണാമ നിയമം
 • അനുബന്ധന തത്വം
 • ഇവ രണ്ടും
 • ഇവയൊന്നുമല്ല

ഇവ രണ്ടും

5. ആവശ്യം നിറവേറ്റാതെ വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന താൽക്കാലിക അവസ്ഥയെ ഹാൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത്

 • മോട്ടീവ്
 • ഡിസൈർ
 • ഡ്രൈവ്
 • വിൽ

ഡ്രൈവ്

6. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ധിഷണാത്മക പഠനത്തിൻറെ അടിസ്ഥാന മാനസിക പ്രക്രിയ ഏത്

 • അറിയുക
 • ഗ്രഹിക്കുക
 • പ്രയോഗിക്കുക
 • ഇവയെല്ലാം

ഇവയെല്ലാം

7. ഗിൽഫോർഡിൻറെ ത്രിമാന ബുദ്ധിസിദ്ധാന്ത പ്രകാരം ബുദ്ധിയുടെ ആകെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്

 • 30
 • 3
 • 90
 • 150

150

8. ഒരു സാമൂഹ്യാലേഖത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗങ്ങളാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നവർ അറിയപ്പെടുന്നത്

 • ക്ലിക്കുകൾ
 • അഞ്ചലവർത്തികൾ
 • താരങ്ങൾ
 • ഏകാകികൾ

താരങ്ങൾ

9. ഋതുക്കൾ മാറുമ്പോൾ ദിനരാത്രങ്ങളുടെ സമയദൈർഘ്യത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്. ഈ ചോദ്യം ഏതുതരം ബുദ്ധിപരീക്ഷയാണ്

 • ഓർമ്മ പരീക്ഷ
 • അവധാരണാ പരീക്ഷ
 • യുക്തി പരീക്ഷ
 • വിവര പരീക്ഷ

അവധാരണാ പരീക്ഷ

10. താഴെ പറയുന്നവയിൽ പിയാഷെയുടെ അഭിപ്രായവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്

 • ചിന്തയിലൂടെയാണ് കുട്ടികൾ വളരുന്നത് ഭാഷ പിന്നീടുണ്ടാകുന്നതാണ്
 • ചിന്തയുടെയും ഭാഷയുടേയും വികാസം വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിലേക്കാണ്
 • സ്വയം ഭാഷണത്തിനു ശേഷമാണു സമൂഹഭാഷണം ഉണ്ടാകുന്നത്.
 • ഇവയെല്ലാം

ഇവയെല്ലാം

11. അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം നൽകിയാൽ കുറച്ചു നേരം ഗ്രൌണ്ടിൽ കളിക്കാൻ വിടാം – അധ്യാപകൻ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അധ്യാപകൻ സ്വീകരിച്ച യുക്തി

 • ആഗമനയുക്തി
 • നിഗമനയുക്തി
 • സോപാധികയുക്തി
 • സദൃശ്യയുക്തി

സോപാധികയുക്തി

12. പ്രശ്ന പരിഹാര ചിന്തനത്തിലെ ആദ്യത്തെ തലം

 • ദത്തശേഖരണം
 • പാരികൽപനാ രൂപീകരണം
 • നിഗമനാവിഷ്കരണം
 • പ്രശ്നത്തെ പറ്റിയുള്ള ബോധം

പ്രശ്നത്തെ പറ്റിയുള്ള ബോധം

13. ഏത് വിജ്ഞാന ശാഖയാണ് ലെജിമേറ്റ് ചൈൽഡ് ഓഫ് ഫിലോസഫി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

 • സോഷ്യോളജി
 • സൈക്കോളജി
 • അന്ത്രപ്പോളജി
 • കോഗ്നിറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം

സൈക്കോളജി

14. പഠിതാവിൻറെ എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളും ചോദക – പ്രതികരണങ്ങളാണെന്നു സിദ്ധാന്തവൽക്കരിച്ചത് ആരാണ്

 • ജെ.ബി. വാട്ട്സൺ
 • മാക്സ് വെർതീമർ
 • ജോൺ ലോക്ക്
 • പാവ്ലോവ്

ജെ.ബി. വാട്ട്സൺ

15. ഇൻക്ലൂസീവ് എജ്യുക്കേഷൻ ഫോർ ഡിസേബിൾഡ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന പദ്ധതികൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്

 • ബുദ്ധിമാന്ദ്യം ഉള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള പശ്ചാത്തലം സൌകര്യം വികസനം ഉറപ്പാക്കൽ
 • പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള സങ്കലിത വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി
 • ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള റസിഡൻഷ്യൽ വിദ്യാഭ്യാസം.
 • ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള സമഗ്ര വ്യക്തിത്വ വികസന പരിപാടി

പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള സങ്കലിത വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി

16. താഴെ പറയുന്നവരിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സദാചാര മൂല്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിയ വ്യക്തി

 • വില്യം വൂണ്ട്
 • ജീൻ പിയാഷെ
 • ഹെർബർട്ട്
 • പെസ്റ്റലോസി

പെസ്റ്റലോസ്സി

17. പഠിക്കുന്ന പഠനഭാഗം താരതമ്യേന കഠിനമാണെങ്കിൽ അവ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസം മാറ്റിയെടുക്കാൻ താങ്കൾ അവലംബിക്കുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മാർഗം

 • ശരിയായ പഠനോപകരണങ്ങളുടെ സഹായം തേടും
 • ആവശ്യത്തിന് ഇടവേളകൾ നല്കിക്കൊണ്ട് പഠിതാക്കളെ ആയാസരഹിതരാക്കും.
 • പരിചിതവും ലളിതവും മൂർത്തവുമായ ഉദാഹരണങ്ങളും മാതൃകകളും അവലംബിക്കും
 • മറ്റൊരവസരത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുവാനായി മാറ്റിവയ്ക്കും

പരിചിതവും ലളിതവും മൂർത്തവുമായ ഉദാഹരണങ്ങളും മാതൃകകളും അവലംബിക്കും

18. പഠനോപകരണങ്ങൾ ആവശ്യലധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന അധ്യാപകനിൽ താങ്കൾ കാണുന്ന ന്യൂനത എന്താണ്

 • പഠിതാക്കളിൽ സന്നദ്ധത വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ അധ്യാപകനുള്ള ശേഷിക്കുറവ്
 • വേണ്ടത്ര മുന്നൊരുക്കം നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല.
 • ആശയസംവേദന ക്ഷമതയിലെ ദൌർബല്യം
 • ഇവയെല്ലാം

ഇവയെല്ലാം

19. താഴെ പറയുന്നവയിൽ അബ്നോർമൽ സൈക്കോളജിയിൽ പെടുന്നത് ഏത്

 • ജനറ്റിക് സൈക്കോളജി
 • ബിഹേവിയറൽ സൈക്കോളജി
 • സൈക്കോ അനാലിസിസ്
 • റേഷ്യൽ സൈക്കോളജി

സൈക്കോ അനാലിസിസ്

20. താഴെ പറയുന്നവയിൽ സ്മൃതി തന്ത്രങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏത്

 • ധാരണം
 • ബിംബനം
 • ഗ്രഹണം
 • പ്രത്യഭിജ്ഞാനം

ഗ്രഹണം

21. താങ്കളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി താരതമ്യേന ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും സംസാരിക്കുമ്പോൾ മൈക്കിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ അധ്യാപകനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവനിൽ താങ്കൾ കാണുന്ന ന്യൂനത

 • നിരീക്ഷണശേഷിയുടെ അഭാവം
 • വിശകലനശേഷിക്കുറവ്
 • കേൾവിക്കുറവ്
 • ശ്രദ്ധക്കുറവ്

കേൾവിക്കുറവ്

22. പഠനപ്രക്രിയയിൽ ദൃശ്യ – ശ്രവ്യ ഉപകരണങ്ങൾ അനുയോജ്യമാം വിധം ഉപയോഗിക്കുന്നതു മൂലമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം

 • പഠന – ബോധന പ്രക്രിയ എളുപ്പമാകുന്നു, അധ്യാപകൻ തൻറെ ജോലി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കുന്നു.
 • പഠിതാക്കളുടെ മുന്നൊരുക്കം കൂട്ടാനും പഠന സന്നദ്ധത വർധിപ്പിക്കാനും സഹായകകരമാകുന്നു.
 • ബോധനകേന്ദ്രീകരണം വർധിക്കുകയും ഗ്രഹണം മൂർത്തമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • ബോധന പ്രക്രിയ ആസ്വാദ്യകരമാകുന്നു.

ബോധനകേന്ദ്രീകരണം വർധിക്കുകയും ഗ്രഹണം മൂർത്തമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

23. ബഞ്ചമിൻ ബ്ലൂമിൻറെ ബോധനോദ്ദേശ്യങ്ങളുടെ വർഗ്ഗവിവരണത്തിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈജ്ഞാനിക മേഖലയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള പഠനഫലത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്

 • വിജ്ഞാനം
 • പ്രയോഗം
 • അപഗ്രഥനം
 • മൂല്യനിർണയം

അപഗ്രഥനം

24. പഠനത്തിൽ സ്കഫോൾഡിങ് (കൈത്താങ്ങ് ) എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചതാര്

 • പിയാഷെ
 • പിൽസ്ബെർഗ്
 • വൈഗോട്സ്കി
 • ഹെർബർട്ട്

വൈഗോട്സ്കി

25. സ്വയം തിരുത്താനാകുന്ന പഠനോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക എന്നത് ആരുടെ ആശയമാണ്

മോണ്ടിസ്റ്റോറി

By JF DAS

Admin

Leave a Reply