1. പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് അനുകൂല പരിണാമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രബലനം
 • ശക്തിപ്പെടുന്നു
 • ദുർബലമാകുന്നു
 • മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു
 • ആദ്യം ശക്തിപ്പെടുന്നു പിന്നെ ദുർബലമാകുന്നു

ശക്തിപ്പെടുന്നു

2. ശാസ്ത്ര പഠനത്തിൽ പഠന വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്

 • പഠനപ്രക്രിയയുടെ പൂർണതയ്ക്ക്
 • വിലയിരുത്തൽ എളുപ്പമാക്കാൻ
 • പഠിതാക്കളുടെ ശാസ്ത്രശേഷികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന്
 • മനോഭാവങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്

പഠനപ്രക്രിയയുടെ പൂർണതയ്ക്ക്

3. ഭാഷാധ്യാപകനെന്ന നിലയിൽ കവിതകളിലെ സവിശേഷപ്രയോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഏതു തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം

 • ആശയഗ്രഹണ ചോദ്യങ്ങൾ
 • വിമർശനാത്മക ചോദ്യങ്ങൾ
 • അവധാരണാ ചോദ്യങ്ങൾ
 • അതെ/അല്ല എന്ന ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

അവധാരണാ ചോദ്യങ്ങൾ

4. ഗെസ്റ്റാൾട്ട് സിദ്ധാന്തത്തിലൂന്നിയ പഠനം ഏറ്റവും ഫലപ്രധമാകുന്നത് എപ്പോൾ

 • ആവർത്തിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ
 • പ്രശ്നപരിഹാരത്തിലൂടെ
 • ശ്രമപരാജയത്തിലൂടെ
 • അനുബന്ധത്തിലൂടെ

പ്രശ്നപരിഹാരത്തിലൂടെ

5. പഠനം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേണിങ് കർവുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാറ്റ്യൂകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്

 • പഠനം വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു
 • പഠനം മന്ദഗതിയിലാണ്
 • പഠനം നിശ്ചലമാണ്
 • പഠനം താഴോട്ടാണ്

പഠനം നിശ്ചലമാണ്

6. പെഡഗോഗ് എന്ന വാക്കിൻറെ അർത്ഥം

 • കുട്ടി
 • ക്ലാസ്റൂം
 • അധ്യാപനം
 • അധ്യാപകൻ

അധ്യാപകൻ

7. ഓർമ്മിക്കൽ എന്ന പ്രക്രിയയുടെ ഘടകമല്ലാത്തത്

 • ധാരണ
 • അനുസ്മരണം
 • അമർത്തൽ
 • അധിനിവേശം

അമർത്തൽ

8. ചരിത്രപരമായി മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിനു വന്ന വളർച്ചയുടെ ക്രമത്തിലായിരിക്കണം ശിശുവിൻറെ വിദ്യാഭ്യാസം ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ആരായിരുന്നു

 • കോമനീയസ്
 • ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ
 • റൂസ്സോ
 • പെസ്റ്റലോസി

ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ

9. അഭിമുഖ സംഭാഷണം ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കുന്നത്

 • പഠനനിലവാരം അളക്കുന്നതിന്
 • മനോഭാവം അളക്കുന്നതിന്
 • ബുദ്ധി അളക്കുന്നതിന്
 • ഓർമ്മ അളക്കുന്നതിന്

മനോഭാവം അളക്കുന്നതിന്

10. എക്സ്പിരിമെൻറൽ സൈക്കോളജിയുടെ പിതാവ് ആര്

 • ജെ.ബി വാട്സൺ
 • സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയ്ഡ്
 • വിൽഹാം വൂണ്ട്സ്
 • മാക്സ് വെർതിമർ

വിൽഹാം വൂണ്ട്സ്

11. ക്രിയാ ഗവേഷണം എന്ന സമ്പ്രദായം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്

 • ഡേവിഡ് മാർവിക്
 • സ്റ്റീഫൻ എം കോറി
 • ഡ്വീറ്റ് അലൻ
 • സ്കിന്നർ

സ്റ്റീഫൻ എം. കോറി

12. പിയാഷെയുടെ അഭിപ്രായത്തിലെ ബുദ്ധിവികാസ പ്രക്രിയയിലെ കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ ഘട്ടം വരുന്നത് ഏത് വയസ്സിനിടയിലാണ്

 • 2 നും 7 നും
 • 3 നും 10 നും
 • 7 നും 11 നും
 • 11 നും 15 നും

7 നും 11 നും

13. ഭാഷാ പഠനത്തിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ട മുൻഗണനാ ക്രമം

 • ലിസണിങ്ങ് – സ്പീക്കിംഗ് – റീഡിംഗ് – റൈറ്റിംഗ്
 • ലിസണിങ്ങ് – റീഡിംഗ് – സ്പീക്കിംഗ് – റൈറ്റിംഗ്
 • ലിസണിങ്ങ് – റൈറ്റിംഗ് – റീഡിംഗ് – സ്പീക്കിംഗ്
 • ലിസണിങ്ങ് – സ്പീക്കിംഗ് – റൈറ്റിംഗ് – റീഡിംഗ്

ലിസണിങ്ങ് – സ്പീക്കിംഗ് – റീഡിംഗ് – റൈറ്റിംഗ്

14. അടിസ്ഥാന ത്രിമാന സിദ്ധാന്തം ഉപയയോഗിക്കുന്നത്

 • ബുദ്ധി അളക്കാൻ
 • വ്യക്തിത്വം അളക്കാൻ
 • കായികക്ഷമത പരിശോധിക്കാൻ
 • അഭിരുചി കണ്ടെത്താൻ

വ്യക്തിത്വം അളക്കാൻ

15. 1986- ലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ചത്

 • നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങൾ
 • ഡയറ്റ്
 • യു.ജി.സി
 • ഓപ്പൺ സ്കൂൾ

നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങൾ

16. ഏതു സാഹചര്യയത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയാലും ഒരേസ്കോർ ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരം ടെസ്റ്റിൻറെ ഏത് ഗുണമാണ് ഇവിടെ പ്രകടമാകുന്നത്

 • സാധുത
 • വിവേചനപരത
 • വസ്തുനിഷ്ഠത
 • വിശ്വാസ്യത

വിശ്വാസ്യത

17. ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കടക്കാരനോട് പറയുന്നു, 100 ബോക്സ് എടുത്താൽ 10 ബോക്സ് ഫ്രീ. സ്കിന്നറുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് ഏതുതരം പ്രബലനമാണ്

 • തുടർ പ്രബലനം
 • നിശ്ചിത അനുപാത പ്രബലനം
 • നിശ്ചിത ഇടവേള പ്രബലനം
 • ചഞ്ചല അനുപാത പ്രബലനം

നിശ്ചിത അനുപാത പ്രബലനം

18. സാമാന്യ തത്വം അഥവാ നിയാമകതത്വം പഠിച്ചതിന് ശേഷം അവ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചാൽ കൂടുതൽ ഫലവത്താകുമെന്നു പറയുന്ന പഠന പ്രസരണ നിയമം അറിയപ്പെടുന്നത്

 • സമാനഘടക സിദ്ധാന്തം
 • സാമാന്യവൽക്കരണ സിദ്ധാന്തം
 • ആദർശ സിദ്ധാന്തം
 • ഉൾകാഴ്ചാ സിദ്ധാന്തം

സാമാന്യവൽക്കരണ സിദ്ധാന്തം

19. മാനവനിർമ്മാണമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നറിയപ്പെട്ടതാര്

 • മഹാത്മാഗാന്ധി
 • ടാഗോർ
 • വിവേകാനന്ദൻ
 • രാജാറാം മോഹൻ റോയ്

വിവേകാനന്ദൻ

20. പഠന പ്രസരണത്തിലെ ഫാക്കൽറ്റി സിദ്ധാന്തം പ്രകാരം മനുഷ്യമനസ്സിൻറെ ശിക്ഷണം (ഫാക്കൽറ്റി) ഏത്

 • സ്മൃതി
 • ഭാവന
 • ഉൾക്കാഴ്ച
 • ഇവയെല്ലാം

ഇവയെല്ലാം

21. കൌമാരം താൽക്കാലിക ബുദ്ധിഭ്രമത്തിൻറെ കാലമാണ് എന്നു പറഞ്ഞതാര്

 • സ്റ്റാലിൻ ഹാൾ
 • ഹോളിങ് വർത്ത്
 • ഫ്രോയിഡ്
 • യുങ്

ഹോളിങ് വർത്ത്

22. ശരിയായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക

 • പഠിതാവ് – കഴിവുകൾ, അഭിപ്രേരണ , താൽപര്യം
 • പഠനപ്രശ്നം – പാഠ്യവസ്തു, പ്രോൽസാഹനം
 • പഠന പരിസ്ഥിതി – പഠനത്തിൻറെ സമയം, സാഹചര്യം
 • ഇവയെല്ലാം

ഇവയെല്ലാം

23. ഔട്ട് ലൈൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനൽ ഡോക്ട്രിൻസ് ആരുടെ രചനയാണ്

 • വില്യം വുൺട്
 • ഹെർബർട്ട്
 • പൌലോ ഫ്രയർ
 • ജോൺ ലോക്ക്

ഹെർബർട്ട്

24. സമ്മാനവും ശിക്ഷയും സിദ്ധാന്തം ഏത് നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു

 • അഭ്യാസനിയമം
 • ഫലനിയമം
 • ലക്ഷ്യനിയമം
 • ആവർത്തനനിയമം

ഫലനിയമം

25. വ്യവഹാരങ്ങളുടെ ആവർത്തനസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ സ്കിന്നർ വിളിച്ചത്

 • ഫ്രീ വിൽ
 • പ്രബലനം
 • പ്രകടവ്യവഹാരങ്ങൾ
 • പ്രസ്തുതാനുബന്ധനം

പ്രബലനം

26. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചതാര്

 • ഭരണകൂടങ്ങൾ
 • സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ
 • ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ
 • നാട്ടുപ്രമാണിമാർ

ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ

27. താഴെ പറയുന്നവയിൽ വൈകാരിക ബുദ്ധിയുടെ സവിശേഷതകളിൽ പെടാത്തത്

 • അഹംബോധം
 • വൈകാരിക താദാത്മ്യം
 • സാമൂഹിക നൈപുണികൾ
 • ആത്മസാക്ഷാത്കാരം

ആത്മസാക്ഷാത്കാരം

28. ഇടയബാലന്മാർക്ക് പുൽത്തകിടി സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചതാര്

 • ആൽബർട്ട് ബന്ധുര
 • താരാഭായ് മോദക്
 • മാർഗരറ്റ് മാക്മില്ലൻ
 • ഗിരിഭായ് മോദക്

താരാഭായ് മോദക്

29. പേസ്റ്റലോസിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എഴുത്തിന് മുൻപ് വരുന്നത്

 • വാക്ക്
 • വര
 • വായന
 • ഇതൊന്നുമല്ല

വര

30. നെഗറ്റീവ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതുകൊണ്ട് റൂസ്സോ അർത്ഥമാക്കുന്നത്

 • 12 വയസ്സുവരെയെങ്കിലും കുട്ടികളെ ഒന്നും നിർബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കരുത്
 • അതേ സമയം കുട്ടികൾ തെറ്റിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നത് തടയണം
 • ഇവരണ്ടും
 • ഇതൊന്നുമല്ല

ഇവരണ്ടും

LP/UP Assistant Model Questions & Answers

By JF DAS

Admin

One thought on “LP/UP Assistant Exam-Psychology-1”

Leave a Reply